Gift Bearers: AC Đinh Văn Tiến & AC Nguyễn Thanh Hùng