Gift Bearers: AC Nguyễn Thái Hòa & AC Đặng Kiến Quốc