Gift Bearers: AC Nguyễn Văn Hùng (Thảo) & AC Phạm Hường (Ánh)