Gift Bearers: AC Nguyễn Văn Lãm & AC Trần Văn Thực