Gift Bearers: AC Nguyễn Văn Thanh (Nga) & C Đào Thị Sắc