Gift Bearers: AC Nguyễn Văn Tấn & AC Nguyễn Hải Sơn