Gift Bearers: AC Phạm Văn Thành & AC Nguyễn Văn Phẩm