Gift Bearers: AC Vũ ViếtTrung & AC Nguyễn Đức Diệm