Gift Bearers: Ô Nguyễn Văn Định & AC Nguyễn Văn Nghi