Gift Bearers: Ô Nguyễn Văn Thanh & AC Bùi Quốc Minh (Dâng)