Gift Bearers: ÔB Nguyễn Trường Hải & AC Nguyễn Huy Huân