Gift Bearers: ÔB Nguyễn Văn Bảy & AC Đoàn Văn Trần