Gift Bearers: ÔB Nguyễn Văn Hai & AC Lê Phương Nhiên