Gift Bearers: ÔB Phạm Văn Hạnh & ÔB Nguyễn Đức Long