Gift Bearers: AC Nguyễn Xuân Hoàng & AC Vũ Thanh Dũng