Mass Intention (AM) Lh Phanxicô . AC Trung Vân xin (PM) Cầu bình an cho giáo xứ