Mass Intention: Cầu cho gia đình được bằng an. Một người xin