Mass Intention: Lh Đaminh mới qua đời. AC Bình xin