Mass Intention: Lh Phêrô và 2 lh Maria . Ông Bà Khen xin